Pregled dosežkov turistične destinacije Cerkno v letu 2021

Destinacija Cerkno je bila v preteklem letu kljub epidemiji covida-19 deležna velikih premikov na področju razvoja in promocije turistične ponudbe.

LTO Laufar Cerkno je v sodelovanju z različnimi deležniki izvedel številne aktivnosti s področja trajnostnega razvoja, saj se je destinacija leta 2016 s pridobitvijo znaka Slovenia Green zavezala k trajnostnemu delovanju. Med pomembnejše pridobitve zagotovo sodita dva strateška dokumenta, Strategija razvoja trajnostnega turizma v Občini Cerkno 2021–2025 ter Načrt upravljanja za Arheološki park Divje babe. Priprava obeh dokumentov je potekala v več fazah ter zahtevala sodelovanje deležnikov v lokalnem okolju ter izven njega.

Pri sledenju ciljem strateškega dokumenta in obogatitve turistične ponudbe je junija 2021 Občina Cerkno v sodelovanju z LTO Laufar Cerkno ter Hotelom Cerkno oblikovala nov turistični produkt za otroke in družine Termalkova pustolovščina, ki temelji na predstavitvi geotermalnih značilnosti destinacije Cerkno. Zasnovani so bili novi turistični produkti, med njimi »FOTO TURA Cerkno« ter »Po poteh pentagrama«.
Izvedli smo štiri izobraževanja na temo komunikacije v gostinstvu in turizmu, trajnostnega poslovanja in trajnostnih turističnih produktih, trženja v turizmu ter osnov kvalitetne postrežbe. Organizirali smo štiri spletne dogodke, na katerih je bilo govora o oblikovanju in razvoju 5-zvezdičnega doživetja, digitalnem marketingu v turizmu ter učinkovitem upravljanju časa pri delu od doma.

Med odmevnejše pridobitve s področja turizma se zagotovo uvršča digitalizacija Arheološkega najdišča Divje babe I, ki je bila premierno predstavljena na dogodku konec septembra 2021.

Povezovanje z lokalnimi ponudniki
Pomembno vlogo ima tudi povezovanje z lokalnimi ponudniki, zaradi česar so bile lansko leto v sodelovanju z njimi izvedene programsko-razvojne aktivnosti, zlasti na področju medsebojnega povezovanja in promocije lokalnih izdelkov. Ravno promocija turistične ponudbe je nujna za dvig prepoznavnosti destinacije, zato je LTO Laufar Cerkno v okviru javnega razpisa Slovenske turistične organizacije izvedel tri obsežnejše aktivnosti: nadgradnjo spletne strani Visit Cerkno, izdelavo promocijskega videa za novo oblikovano 5-zvezdično doživetje z naslovom »Po skrivnostih sledeh neandertalca«, v sodelovanju z Združenjem Aktivna Slovenija pa je pri promociji outdoor aktivnosti potekala promocijska kampanja preko družbenih omrežij Visit Cerkno.

Nova turistična infrastruktura
Pestro je bilo tudi na področju turistične infrastrukture. Postavile so se štiri obvestilne table za turistične znamenitosti, in sicer dve na območju naselja Stopnik – za Arheološki park Divje babe, ter dve skupni tabli za Arheološki park Divje babe in Domačijo Franceta Bevka na območju naselja Reka.

Na Bevkovi domačiji je bila postavljena nova informativna tabla s tekstovnim in slikovnim gradivom pisateljeve rojstne hiše, pročelje hiše pa se je označilo z označevalnim elementom »Spomenik lokalnega pomena«.

Urejena je bila razgledna točka pri cerkvi svetega Ivana v Šebreljah, kjer je postavljena nova panoramska tabla.

Da bi se v očeh obiskovalca pozicionirali kot »dolina miru«, je pomembno strateško načrtovati tako razvojne kakor tudi promocijske aktivnosti, zato se bo tudi v prihodnje skrbelo za dosledno sledenje ciljem, navedenih v Strategiji razvoja trajnostnega turizma.

Pregled dosežkov turistične destinacije Cerkno v letu 2021