Zadovoljstvo prebivalcev s turističnim razvojem na destinaciji Cerkno

V okviru ponovnega ocenjevanja destinacije za obnovo znaka Slovenia Green Destination, je LTO Laufar Cerkno v začetku leta  2022 preko spleta izvedel anketiranje za prebivalce. Anketni vprašalnik je temeljil na preverjanju zadovoljstva s turističnim razvojem, pridobljeni rezultati pa bodo pripomogli k načrtovanju nadaljnjih razvojnih in promocijskih aktivnosti.

Večina anketirancev meni, da turizem nima negativnih vplivov na njihove življenjske razmere, in sicer ne povzroča slabših zdravstvenih razmer, ne vpliva na zvišanje njihovih življenjskih stroškov, nima vpliva na povišanje cen nepremičnin, ne povzroča prekomernega onesnaževanja, ne povečuje prometnih težav ter ne ogroža njihovega občutka varnosti. Kljub temu, da ima večji del anketirancev pozitivno mnenje glede obveščenosti o razvoju turizma ter učinke turizma ocenjuje kot pozitivne, se ne čuti dovolj vključene v načrtovanje razvoja turizma, vendar menijo, da turizem v zadostni meri skrbi za ohranitev narave in kulture. Spodbuja dejstvo, da večina prepoznava koristi turizma za lokalno skupnost ter opaža razvoj zelenega turizma na destinaciji.